Alat Kebolehcapaian

test

WAN AHMAD MUZZAMMIL ARIEF BIN W MOHD MAHIDIN
Pengarah
Bahagian Teknologi Maklumat

 • Moto

   ICT pemangkin kecemerlangan RISDA.

   

  Misi

   Menjadikan RISDA sebuah organisasi bermaklumat bagi merancang dan membangunkan masyarakat pekebun kecil yang progresif dan sejahtera.

   

  Visi

  Menjadikan RISDA organisasi kaya maklumat.

   

  Objektif

   Menambahbaik system penyampaian (delivery system) kepada pelanggan dalaman dan luaran.

   Menyediakan kemudahan asas ICT yang mencukupi di Pusat Tanggungjawab melalui inisiatif IKIS.

   Meningkatkan keupayaan rangkaian melalui 1Gov*Net untuk menampung penggunaan ICT yang semakin bertambah.

   Meningkatkan tahap penggunaan ICT di kalangan pengurusan atasan RISDA.

   Melaksanakan aplikasi kerajaan elektronik yang disediakan oleh agensi pusat dengan cekap dan berkesan.

  • Menyediakan infrastruktur ICT yang utuh dan selamat.
  • Menyediakan perkakasan dan perisian computer yang memenuhi keperluan pengguna.
  • Menyediakan kemudahan ICT yang sesuai kepada staf RISDA mengikut perkembangan teknologi semasa.
  • Membangunkan system aplikasi/maklumat yang berintegrasi, kemaskini dan boleh dipercayai.
  • Menyediakan suasana dan persekitaran tempat kerja yang mesra ICT.
  • Menggalakkan perkongsian dan penyebaran maklumat secara elektronik.
  • Mempertingkatkan kegunaan ICT yang berkesan untuk menyokong pencapaian matlamat PSTM RISDA.
  • Melibatkan RISDA dalam usaha kerajaan untuk membangun dan melaksanakan projek ICT sector awam.
  • Menyenggara perkakasan, perisian dan rangkaian agar sentiasa dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan.
  • Membangunkan sistem maklumat/aplikasi berkomputer bagi fungsi yang telah dikenalpasti sama ada secara dalaman atau luaran.
  • Menyediakan kemudahan ICT yang sesuai kepada staf RISDA mengikut perkembangan teknologi semasa.
  • Memperoleh pakej aplikasi/perisian yang sesuai untuk kegunaan RISDA.
  • Memperakui cadangan pelupusan perkakasan ICT dari Pusat Tanggungjawab.
  • Menyediakan perkhidmatan multimedia dan laman web.
  • Melaksanakan program ICT kerajaan yang diperkenalkan dari semasa ke semasa.
  • Menyenggara system maklumat/aplikasi bagi memastikan operasi system berjalan lancer.
  • Menyediakan perancangan jangka panjang dan jangka pendek program pengkomputeran RISDA yang sejajar dan menyokong perancangan strategic RISDA.
  • Menyediakan khidmat bantuan teknikal kepada Pusat Tanggungjawab supaya downtime dapat dikurangkan.
  • Mewujudkan tatacara keselamatan ICT untuk dipatuhi oleh Pusat Tanggungjawab.
 •  Pengarah.

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan.

   Unit Penyenggaraan Sistem Dan Keselamatan.

   Unit Penyelidikan Dan Pembangunan Sistem.

   Unit Penyelenggaraan Perkakasan Dan Rangkaian.

   Unit Multimedia Dan Laman Web.