Alat Kebolehcapaian

MOHAMAD HILMI

MOHAMAD HILMI BIN ABDUL HAMID
Pengarah
Bahagian Kewangan dan Belajawan

 • Moto

   Integriti melestari kewangan berakauntabiliti.

   

  Misi

   Mengurus sumber kewangan secara holistik dan berhemat dalam perbelanjaan awam bagi melestarikan kemakmuran pekebun kecil.

   

  Visi

   Menjadi bahagian yang profesional dan berintegriti dalam pengurusan kewangan dan akaun.

   

  Objektif

   RISDA memperoleh Sijil Bersih Penyata Kewangan pada setiap tahun.

  • Memastikan kewangan RISDA diuruskan mengikut dasar dan peraturan yang berkuat kuasa serta diakaunkan mengikut piawaian perakaunan MPSAS (Malaysian Public Sector Accounting Standard).
  • Mendigitalisasi proses bayaran dan terimaan.
  • Membuat penyatuan akaun melalui sistem perakaunan yang berintegrasi.
  • Melaksanakan perbelanjaan berhemat dengan mempertingkatkan kawalan perbelanjaan awam.
  • Menguruskan perolehan dengan mengutamakan barangan keluaran tempatan dan menguntungkan kerajaan.
  • Memastikan hasil yang patut dipungut diterima dan diakaunkan dengan teratur.
  • Meningkatkan pemantauan terhadap pengurusan Akaun Amanah RISDA.
  • Mengoptimumkan pulangan hasil daripada pelaburan RISDA.
  • Memastikan semua staf BKB diberi latihan berterusan agar kompeten dalam melaksanakan tugas.
  • Mengemukakan Pernyata Cukai Korporat Tahunan RISDA Kepada LHDN.
  • Mengemukakan Penyata Kewangan Tahunan RISDA Kepada Ketua Audit Negara.
  • Mengurus Terimaan Bayaran Dan Pindahan Wang.
  • Mengurus Penyediaan, Agihan Dan Kawalan Belanjawan.
  • Mengurus Penyediaan Dan Pengeluaran Kepada Pusat Tanggungjawab Dan Kumpulan RISDA Holdings.
  • Menguruskan Penggajian Kakitangan RISDA.
  • Mengurus Perolehan RISDA Secara Pembelian/Tawaran Terus, Sebut Harga Dan Tender.
  • Mengurus Pelaporan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) Kepada Kementerian Kemajuan Desa Dan Wilayah (KKDW).
  • Mengurus Sistem Kewangan RISDA (RaFIS).
  • Mengurus Peletakan Wang RISDA Dalam Instrumen Pasaran Wang.
 •  Pengarah

   Unit Belanjawan

   Unit Pengurusan Wang

   Unit Pengurusan Akaun

   Unit Sistem Pengurusan Kewangan

   Unit Gaji dan Perolehan

   Unit Pentadbiran dan Kewangan

  • Waran peruntukan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari selepas terima permohonan daripada Ketua Pusat Tanggungjawab.
  • Memastikan bayaran dibuat dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.
  • Mengeluarkan surat tawaran tender dalam tempoh 4 bulan dari tarikh terima permohonan.
  • Menghantar Penyata Kewangan Tahunan RISDA kepada Jabatan Audit Negara (JAN) selewat-lewatnya pada 30 April setiap tahun.
  • Memberi maklum balas berhubung pengoperasian sistem perakaunan dalam tempoh 7 hari dari tarikh terima aduan/pertanyaan.