Alat Kebolehcapaian

Ramlie Tumin

RAMLIE BIN TUMIN
Pengarah
Bahagian Pengembangan dan Pemindahan Teknologi

 • Moto

   Pengembangan; faktor ke arah kejayaan.

   

  Misi

   Membentuk pekebun kecil yang berpengetahuan, berkemahiran dan berupaya mengamalkan teknologi secara berterusan

   

  Visi

  Menjadi agen perubahan pekebun kecil.

   

  Objektif

  Melahirkan pekebun kecil dan ahli isi rumah (AIR) yang berdaya maju dan berkemahiran melalui pengamalan teknologi Amalan Pertanian Baik (GAP) serta pembangunan modal insan secara holistik.

  • Menjalankan proses latihan secara tidak formal bagi maksud menggalakkan pekebun kecil menerima dan mengamalkan sesuatu jenis teknologi berkaitan penanaman getah dan program pembangunan yang lain.
  • Mengenalpasti dan menerima teknologi dari agensi penyelidikan yang berkaitan untuk disampaikan kepada pekebun kecil dan menilai keberkesanan pelaksanaan di peringkat lapangan.
  • Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan Program ke arah Pembudayaan Amalan Pertanian Baik melalui pendidikan dan penerbitan risalah.
  • Merancang strategi komunikasi dalam menyebarkan teknologi dan pembangunan modal insan kepada pekebun kecil dan ahli isi rumah bagi meningkatkan kesejahteraan hidup.
  • Menjalankan proses pendidikan secara tidak formal bagi maksud menggalakkan pekebun kecil menerima dan mengamalkan sesuatu jenis teknologi berkaitan penanaman getah dan sawit.
  • Mendapatkan dan menapis teknologi dari agensi penyelidikan yang berkaitan untuk disampaikan kepada pekebun kecil.
  • Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan program pengembangan ke arah Pembudayaan Amalan Pertanian Baik (GAP)
  • Merancang strategi komunikasi dalam menyebarkan teknologi berkenaan.
  • Memantau amalan dan penggunaan teknologi bagi menilai keberkesanan teknologi berkaitan untuk pengubahsuaian atau penambahbaikan
  • Mendidik dan melatih pekebun kecil serta ahli isi rumah.
  • Menerbit dan mengedar risalah berkaitan teknologi getah, sawit dan lain-lain berkaitan untuk rujukan pekebun kecil.
  • Menjalankan aktiviti sosial dan institusi ke arah meningkatkan kesejahteraan keluarga pekebun kecil.
 •  Pengarah

   Setiausaha

   Unit Teknologi dan R&D

   Unit Khidmat Pengembangan

   Unit Pembangunan Institusi Dan Modal Insan

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan