Accessibility Tools

Ramlie Tumin

RAMLIE BIN TUMIN
Director
Extension and Technology Transfer Division

 • Moto

   Pengembangan; faktor ke arah kejayaan.

   

  Misi

   Membentuk pekebun kecil yang berpengetahuan, berkemahiran dan berupaya mengamalkan teknologi secara berterusan

   

  Visi

  Menjadi agen perubahan pekebun kecil.

   

  Objektif

   Membantu pekebun kecil yang menanam semula mencapai ukurlilit 10 cm setahun bagi tanaman getah dan memendekkan tempoh keremajaan kepada 2 1/2 tahun bagi tanaman sawit dan produktiviti getah 1,800 kg/hektar/tahun dan sawit pada 20 MT/ hektar/ tahun pada tahun 2020 melalui pembudayaan Amalan Pertanian Baik.

  • Pembudayaan Amalan Pertanian Baik (GAP) secara berterusan untuk mencapai peningkatan produktiviti.
  • Meningkatkan penglibatan pekebun kecil dan ahli isi rumah dalam aktiviti pembangunan modal insan melalui aktiviti bimbingan dan latihan.
  • Memberi bimbingan kepada anak pekebun kecil bagi meningkatkan kemahiran secara formal atau tidak formal.
  • Membentuk kumpulan pemimpin serta menjadi penghubung dan pemudah cara di antara RISDA dan pekebun kecil ke arah pembangunan sosio ekonomi.
  • Membimbing pekebun kecil dalam membentuk keluarga yang sejahtera melalui aktiviti pendidikan, khidmat masyarakat, keagamaan, ekonomi, sukan dan budaya.
  • Menjalankan proses pendidikan secara tidak formal bagi maksud menggalakkan pekebun kecil menerima dan mengamalkan sesuatu jenis teknologi berkaitan penanaman getah dan sawit.
  • Mendapatkan dan menapis teknologi dari agensi penyelidikan yang berkaitan untuk disampaikan kepada pekebun kecil.
  • Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan program pengembangan ke arah Pembudayaan Amalan Pertanian Baik (GAP)
  • Merancang strategi komunikasi dalam menyebarkan teknologi berkenaan.
  • Memantau amalan dan penggunaan teknologi bagi menilai keberkesanan teknologi berkaitan untuk pengubahsuaian atau penambahbaikan
  • Mendidik dan melatih pekebun kecil serta ahli isi rumah.
  • Menerbit dan mengedar risalah berkaitan teknologi getah, sawit dan lain-lain berkaitan untuk rujukan pekebun kecil.
  • Menjalankan aktiviti sosial dan institusi ke arah meningkatkan kesejahteraan keluarga pekebun kecil.
 •  Pengarah

   Setiausaha

   Unit Teknologi dan R&D

   Unit Khidmat Pengembangan

   Unit Pembangunan Institusi Dan Modal Insan

   Unit Pentadbiran Dan Kewangan